Hovedseksjon

Om hjem–skolesamarbeid

Vestli skole er opptatt av hjem–skolesamarbeid fordi det gir mer trygghet og bedre læring.

Foresatte – viktig ressurs for skolen

Skolen og foreldrene har det samme målet – det å gi barna en god og trygg oppvekst. Foreldrene betyr mye for elevenes læringsutbytte, og de er også en viktig ressurs for skolen i arbeidet med å sikre et godt psykososialt læringsmiljø. God kommunikasjon mellom hjem og skole forutsetter at både lærerens og foreldrenes forventninger er tydelig uttalt og forstått av begge parter.

Det er de foresatte som har hovedansvaret for barn og unges utvikling, men skolen skal støtte foresatte i dette og medvirke til et godt samarbeid med hjemmene.

Et skole–hjem samarbeid er positivt og en forutsetning for elevenes læring og trivsel. I opplæringslova heter det blant annet at det skal legges vekt på å skape gode samarbeidsformer mellom skole og hjem.

Både gjennom uformell kontakt og gjennom samarbeidsorganene har foresatte anledning til å øve innflytelse og ta medansvar. God kommunikasjon preget av gjensidig respekt og vilje til å sette eleven i fokus, er forutsetninger for et godt samarbeid mellom skole og hjem.

Det uformelle samarbeidet mellom lærere og foresatte er viktig. Hovedkontakten mellom hjem og skole vil normalt gå gjennom elevens kontaktlærer. I spesielle saker vil kontakten i tillegg gå gjennom sosiallærer eller skolens ledelse.

Foresatte er en viktig del av det utvidede klassemiljøet, og veilederen "Samarbeid hjem–skole" gir tips om hvordan ansatte og foresatte sammen kan bidra til et inkluderende skolemiljø. Se veilederen for hjem–skolesamarbeid på Oslo kommunes nettsider  

 

Null mobbing