Hovedseksjon

Ordensregler

Struktur, regler og rutiner er virkemidler for å fremme læring og trivsel på skolen. Regler og rutiner bidrar til å skape normer for samhandling og skaper forutsigbarhet. Elever som er med på å utforme reglene for elevgruppa, får et større eierforhold til reglene som gjelder.

For å oppnå en konsistent praksis på skolen, må vi ta ansvar for å etablere regler og rutiner som er like på tvers av klasser.

Ved utarbeidelse av skoleregler vil vi bruke Osloskolens reglement for orden og oppførsel, samt svarene på følgende spørsmål på Elevundersøkelsen;

 43. Er dere elever med på å lage regler for hvordan dere skal ha det i klassen/gruppa?

 44. Vet du hvilke regler som gjelder for hvordan dere skal ha det på skolen?

 45. De voksne sørger for at vi følger reglene for hvordan vi skal ha det på skolen

 46. De voksne på denne skolen reagerer på samme måte hvis elevene bryter reglene

 

Les Osloskolens reglement for orden og oppførsel.