Hovedseksjon

Driftsstyret

Målsetningen med driftstyret er å gi brukerne og de ansatte reell innflytelse på skolens samlede virksomhet. Driftsstyret har overordnet ansvar for skolens budsjett, strategisk plan og årsplan. De har også ansvar for at skolen driver skolebasert vurdering. Driftsstyret følger Opplæringslovens § 11-1.
Her er eksempler på saker som driftsstyret skal behandle:


• Skoleskyss innenfor rammen av vedtatt budsjett.
• Godkjenne skolens reglement, ordensregler.
• Vedta møtereglement for elevråd, foreldreråd, klasseråd.
• Vedta virksomhetsplaner og utviklingsplaner.
• Kontakt mellom skole og lokalsamfunnet.
• Vedta budsjett i henhold til årlige økonomireglement.
• Disponering av rammetimetallet ved skolen.
• Fritidstiltak som elevene ønsker å drive.
• Planer for ombygging, vedlikehold, ominnredning innenfor vedtatt budsjett.
• Verne - og helsetiltak for elevene innenfor vedtatt budsjett.
• Skolens informasjonsvirksomhet.
• Overordnede prinsipper for valg av bøker o.l. til skolebiblioteket.
• Overordnet organisering m.v. av skolefritidsordningen.
• Student - og foreldreovertagelser.
• Uttalerett i forbindelse med tilsetting av rektor.


Driftsstyret er sammensatt på følgende måte: to representanter fra de foresatte, to representanter fra de ansatte og tre politisk valgte representanter. Rektor er driftsstyrets sekretær. Driftsstyret har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen, og de har en fast møteplan.
Driftsstyret gis myndighet til å gi tillatelse til å gjennomføre undersøkelser på skolen.
Alle referater fra møtene og driftsstyrets arbeid blir samlet i en perm. Disse dokumentene er offentlige og dersom foresatte eller andre ønsker innsyn i dette kan man oppsøke rektor.

Medlemmer i driftstyret:

Irene Randall               (Driftsstyreleder)

Christìn Beichmann    (foreldrerepresentant)
Colm Holmagan (ansattes representant)
Karen Marie Kvaløy (ansattrepresentant)
Mona Løberg (politisk representant)
Shuayb Yassin Mohammed (politisk representant)
Glenn Halvorsen (politisk representant)