Hovedseksjon

Skolemiljøutvalget

Som forelder har du rett til å:

bli informert om skolemiljøutvalgets rolle og oppgaver, slik at du kan få mulighet til å påvirke ditt barns skolehverdagfå løpende informasjon som har vesentlig betydning for skolemiljøet , som alvorlige voldsepisoder, dårlige sosiale forhold eller luftkvaliteten i klasserommetuttale de, komme med forslag og stemme i saker som gjelder skolemiljøetdelta i planlegging og gjennomføringen av det systematiske arbeidet med helse, mijø og sikkerhet ved skolen.

Som elev har du rett til å:

få informasjon, uttale deg, komme med forslag og stemme i saker om skolemiljøetvære med når skolen lager planer for helse, miljø og sikkerhet på skolensi hva du mener om hva som kan gi et godt skolemiljø på din skolefå vite hva skolemiljøutvalget er, og hva det gjør, slik at du kan bidra til at elevene får en så god skolehverdag som muligvære med på møter med skoleledelsen der sin stemme skal bli hørt.