Kartleggingsprøver våren 2021

Kartleggingsprøver våren 2021

1. - 3. trinn skal kartlegges i regning og lesing innen 14. mai.

3. trinn skal også gjennomføre en elektronisk kartlegging i engelsk.

4. trinn skal ha Osloprøven i naturfag i uke 16.

Formålet med kartleggingsprøver er å avdekke behovet for individuell oppfølging og tilrettelegging på individnivå. Kartleggingsprøvene skal brukes for å avdekke elever som skårer under en bekymringsgrense, og som kan ha behov for ekstra oppfølging.  Kartleggingsprøvene er et hjelpemiddel for skolen og lærerne i vurderingen underveis i opplæringen (se St.meld. nr. 31 (2007-2008) «Kvalitet i skolen»)